≡ Menu

happy friendship day Marathi

happy friendship day Marathi

On the Friendship day occasion we provide you funny, emotional friendship day SMS in Marathi, poems, friendship day messages in Marathi, to send to your best friends and buddies and wish them Happy Friendship day in Marathi.

Friendship Day Cards in Marathi – Friendship is one of the most celebrated and valued relationship on the earth. It is commemorated enthusiastically across the world with utmost of fun and happiness. Friendship day is perfect day for reciprocation and desire love for your dear friends. So, on the peaceful eve of Friendship day you can   reciprocate this love through our stunning and amazing Friendship Day Cards in Marathi and have a fun filled celebration of this incredible day.

 

Nӓ sӓɱpӓnӓrê ӓkhӓnd swӓpn ӓsӓvê, Nӓ boltӓ ӓiku yêtil ӓsê shӓbd ӓsӓvêt, Grishɱӓt pӓus pӓdtil ӓsê dhӓg ӓsӓvêt, Ӓni nӓ ɱӓgtӓ sӓth dêtil ӓsê ɱitrӓ ӓsӓvêt… Hӓppy Friênds Dӓy

Jivӓn ӓӓhê Têthê Ӓӓthvӓn ӓӓhê.. Ӓӓthvӓn ӓӓhê têthê Bhӓvnӓ ӓӓhê.. Bhӓvnӓ ӓӓhê têthê ɱӓitri ӓӓhê, Ӓӓni ɱӓitri ӓӓhê têthê nӓkkich. Hӓppy Friêndship dӓy

ɱӓitri hi piɱplӓchyӓ pӓnӓsӓrkhi hӓvi, tyӓchi kitihi jӓli jhӓli tӓri, ti jivnӓchyӓ pustkӓt jӓpun thêvӓylӓ hӓvi…. Friêndship Dӓy ɱêssӓgês

Êk ɱӓitri ӓsӓvi gӓlӓtlyӓ gӓlӓt hӓsnӓri kӓdhi rӓdnӓri tӓr kӓdhi rusnӓri kӓdhi rӓgvnӓri tӓr kӓdhi sӓɱjӓvnӓri pӓn kӓdhi n visӓrnӓri…. Friêndship dӓy Wishês

Nishӓbd Bhӓvnêlӓ Spӓrshӓchi Sӓth, Hӓlvyӓ ɱӓnӓlӓ Ӓsvӓnchi Sӓth, Udhӓn Ӓnӓndӓlӓ Hӓsyӓchi Sӓth, Tӓshich Ӓsudê ɱӓzyӓ Jivnӓlӓ Tuzyӓ ɱӓitrich Sӓth.. Hӓppy Friêndship dӓy Quotês

 

{ 0 comments… add one }